กรมอุทยานฯ เตรียมนิทรรศการ "ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน" จำลองเป็นมรดกแห่งอาเซียน


17 ต.ค. 2563, 16:28

กรมอุทยานฯ เตรียมนิทรรศการ "ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน" จำลองเป็นมรดกแห่งอาเซียนนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, คณะกรรมการมรดกอาเซียน พร้อมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ชม VTR ความยาว 10 นาที ซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ต่อจากนั้นคณะฯ ได้นั่งรถรางไปที่ทำการฯ ขุนน้ำนางนอน เพื่อชมห้องนิทรรศการ, สระขุนน้ำมรกต, ชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ “ป่าพรุ ปูดอกข้อแดง ขุนน้ำมรกต” ที่จัดทำด้วยไม้ไผ่ธรรมชาติ , ชมการแสดงจากชมรมฮักฮีตสวยฮอยล้านนา และในเวลา ต่อมาได้มีพิธีเปิดนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง โดยนายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายจงคล้าย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานและกล่าวเปิดพิธีสำหรับนิทรรศการถ้ำหลวงจำลองพร้อมกันนี้ ได้มีพิธีเปิดการประชุมหารือการนำเสนออุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน สืบเนื่องจากอุทยานแห่งมรดกอาเซียนเป็นผลมาจากการลงนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ร่วมลงนามรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องมรดกอุทยานและการอนุรักษ์ (ASEAN Declaration on Heritage Parks) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 (ค.ศ. 2003) ซึ่งมาจากการเสนอชื่อโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ และได้รับการประเมินจากประเทศสมาชิกอาเซียน


โดยต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity : ACB) ได้กำหนดให้มีการประเมินความเหมาะสมพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เพื่อประกาศเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน


©2018 Jaarai. All rights reserved.