ทส.ถวายถุงผ้าให้ ท่าน ว.วชิรเมธี ร่วมรณรงค์ใช้แทนถุงพลาสติก


20 พ.ย. 2563, 14:43

ทส.ถวายถุงผ้าให้ ท่าน ว.วชิรเมธี ร่วมรณรงค์ใช้แทนถุงพลาสติกวันที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระกรวงฯ นำถุงผ้ามาถวายให้พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัยศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน เพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง พร้อมรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) ณ ศูนย์วิปัส-สนาไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จ.เชียงราย
ในโอกาสนี้ พระเมธีวชิโรดม ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของท่านวราวุธศิลปอาชา รมว .ทส. พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจไนการคำงาบเพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป


“พระเมธีวชิโรดม มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จบ น.ธ.เอก สำนักเรียน วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย


หลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย มจร (2546-2553 ) สอนวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่ (Seminar on Buddhism and New World Perspectives) แก่นิสิตระดับปริญญาโททั้งภาคปกติ (พระภิกษุ) ภาคพิเศษ (คฤหัสถ์) นอกจากนั้นยังได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งของภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เป็นต้น พร้อม ๆ กับการทำหน้าที่อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย “

 

 


©2018 Jaarai. All rights reserved.